Haalbaarheidsonderzoek verkoop van vastgoed

Woningcorporatie Ymere

Haalbaarheidsonderzoek verkoop van vastgoed

Vanwege het feit dat het kabinet eigenwoningbezit wil stimuleren is bij woningcorporaties de vraag ontstaan te ondersteunen in het verkoop gereed maken van de sociale huurwoningen welke in de ‘verkoopvijver’ zijn geplaatst. Intures voert in het licht hiervan voor woningcorporatie Ymere haalbaarheidsonderzoeken uit naar de verkoop van sociale huurwoningen. Deze haalbaarheidsonderzoeken omvatten het toetsen van de funderingskwaliteit, voldoen aan Bouwbesluiteisen, brandveiligheid en energieprestatie. Daarnaast word onderzocht wat de algemene technische staat van het pand is, worden asbestinventarisaties uitgevoerd en worden verkoopbevorderende maatregelen voorschreven. Bovengenoemde deelonderzoeken worden gebundeld in een allesomvattend haalbaarheidsonderzoek waarmee inzicht wordt verschaft in de benodigde maatregelen en investeringen om de woningen zo snel mogelijk op de koopmarkt te brengen en hiermee de ruimte te creëren om bijvoorbeeld nieuwbouw te financieren of in bestaand bezit te investeren. Door diverse scenario’s door te rekenen wordt de opdrachtgever de mogelijkheid geboden afwegingen te kunnen maken op het snijvlak van het beschikbare budget en toekomstige VvE-kosten.

Reacties

Gerelateerd