Levensduurverlengend onderhoud - "Aging Assets"

"Intures kan u helpen te begrijpen hoe dit werkt in de praktijk en hoe u de controle krijgt over de assets en hun prestaties"

Aging assets
Bij het ontwerp van bedrijfsinstallaties is men uitgegaan van een levensduurverwachting van 30 tot 40 jaar. Daarbij was de verwachting dat na het verstrijken van deze levensduur, er een vervangingsinvestering zou worden gedaan en hierop werd de beheerstrategie dan ook afgestemd.
Veranderende markt, grondstofprijzen, krimpende marges en aanpassingen aan de bestaande installaties hebben nu de bedrijfsstrategie gewijzigd waardoor een nieuw doel is ontstaan:
“In stand houden van wat er is zonder dat dit ten koste gaat van de installatiebeschikbaarheid!”

Dit vraagt om een aanpak waarbij de onderhoudsstrategie nogmaals tegen het licht gehouden moet worden. Jarenlang heeft men immers de verwachting gehad dat tegen het einde van de levensduur van installaties met een nieuwe kapitaalinjectie de boel weer toekomstbestendig zou maken. Daarnaast is het onderhoudsbudget altijd besteed om de productie-installatie draaiend te houden en hebben alle zaken die niet productie gerelateerd waren nooit voldoende aandacht gehad. Deze waren immers ontworpen voor de gehele levensduur dus van ondergeschikt belang.

Een stuwmeer aan onderhoud
Het eerste waarmee beheerders na verloop van tijd mee geconfronteerd worden is een toename van het aantal klachten en storingen. Daar komt vaak bij dat deze storingen de installatiebeschikbaarheid en veiligheid kunnen beïnvloeden. Omdat besloten is om langer met de installatie door te gaan, is het goed mogelijk dat er een “stuwmeer” van achterstallig onderhoud is ontstaan en weet men vaak niet meer waar men moet beginnen om de risico’s te beperken en de betrouwbaarheid te blijven garanderen. Daarnaast is het een grote uitdaging om budget te verkrijgen voor onderhoud aan secundaire installaties die geen enkele bijdrage leveren aan de productiecapaciteit. In het verleden heeft men het immers ook niet belangrijk genoeg gevonden dus waarom nu ineens wel?

onderhoudsstrategie

Voorspellen gedrag en risico’s
Bij levensduur verlengend onderhoud is het van belang het gedrag en risico’s van de assets beter te voorspellen. Omdat het, zeker bij niet-productie gebonden assets, vaak ontbreekt aan historische (faal)data is het voorspellen van het moment waarop assets hun functie niet meer naar behoren zullen vervullen voor een beheerder vaak erg lastig. Met een reguliere conditiemeting kom je alleen iets te weten over de onderhoudsstatus terwijl je eigenlijk zou moeten willen weten wat het gevolg en effect van het falen is.

Goed inspectiemanagement vervult informatiebehoefte
Het vertalen van het aangepast beleid naar een nieuwe onderhoudsstrategie vraagt om nieuwe informatie. Deze informatie is veelal niet beschikbaar vanuit eerdere inspecties omdat deze vaak gericht waren op het monitoren van de conditie. Dit betekent in de meeste gevallen dat nieuwe inspecties nodig zijn. Aangepast beleid leidt dan ook tot een nieuwe inspectie strategieën
welke zijn afgestemd op de risico’s die vooraf moeten worden bepaald. Je wilt immers direct actie kunnen ondernemen en niet het zoveelste inspectierapport in de kast neerleggen.
Goed inspectiemanagement werkt vanuit de vraag wat men met de inspectie wenst te bereiken. Op specifieke risico’s kan een gerichte inspectie worden uitgevoerd die informatie verschaft over de kans waarop een risico zich daadwerkelijk manifesteert. Daarnaast worden hiermee uitsluitend inspecties uitgevoerd aan assets die een risico opleveren voor de bedrijfszekerheid en kunnen budgetten zo optimaal mogelijk worden benut en geld dus alleen daar worden besteed waar dit nodig is.

Intures kan u helpen te begrijpen hoe dit werkt in de praktijk en hoe u de controle krijgt over de assets en hun prestaties. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van managementrapportages om er voor te zorgen dat men op strategisch niveau begrijpt waar het geld aan wordt besteed en waarom.

Wijzigen onderhoudsstrategie
Als de assets en risico’s eenmaal in kaart zijn gebracht, kan de onderhoudsstrategie voor de diverse assets worden gewijzigd. Dat betekent dat er op basis van risico’s en resterende levenscyclus keuzes moeten worden gemaakt voor reactief, preventief, tijd gestuurd, conditie gestuurd of zelfs helemaal geen onderhoud afhankelijk van het belang van het voortbestaan van de installatie. Op basis van de resterende levenscyclus kan dan een afweging worden gemaakt tussen onderhoud en modificatie.

Op dit moment kan de juiste inspectiestrategie worden gekozen waarbij gekeken wordt naar het nut en het juiste moment van inspecteren. Als de faaldefinitie is vastgesteld, dan neemt de faalkans toe met het verstrijken van de tijd. Pas als het moment van falen dichterbij komt breekt het moment aan om te gaan monitoren om het faalmoment nauwkeuriger te kunnen voorspellen. Hoe nauwkeuriger het falen te voorspellen is, des te beter is het budget en onderhoud onder controle.

P-F interval

Met tijdige reparatie kan dan het definitieve faalmoment worden ondervangen en dus de levensduur veilig worden verlengd.